Hàng 18+
Có thể cởi, thay được quần áo của nhân vật… :v